ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Στο πλαίσιο μετακίνησης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη συμμετοχή τους σε Διεθνή Συνέδρια, ή εναλλακτικά την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, από 01.04.2021 έως 31.12.2021,  μπορείτε να βρείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα και οδηγίες:

  1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ που αφορούν στην υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας 
  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια ή κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό για το χρονικό διάστημα 01.04.2021 - 31.12.2021 (από ΕΛΚΕ, Τμήμα Στήριξης Έργων, κα Μ. Νικολούτσου, τηλ: 210 727 5868)
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε μορφή pdf)  συμμετοχής σε διεθνές συνέδριο, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  (σε μορφή word)
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  (σε μορφή pdf)  κάλυψης εξόδων δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ(σε μορφή word)